کرمان رصد

آخرين مطالب

سه محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی تولید شد اجتماعي

سه محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی تولید شد
  بزرگنمايي:

کرمان رصد -

کرمان رصد


به گزارش روز چهارشنبه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، چاپ سه بعدی زیستی تقلید از خصوصیات بافت طبیعی را ممکن می‌کند، چاپ زیستی نیز مشابه چاپ سه بعدی است. در آن به جای قرار دادن لایه به لایه رزین یا مواد ترموپلاستیک روی هم از سوسسپانسیون‌های سلولی، هیدروژل‌ها و پلیمرهای زیستی استفاده می‌شود.
چـاپ زیسـتی در بیولـوژی سـلولی، تحقیقـات دارویـی، تحقیقـات مربـوط بـه سـرطان و تومورهـا و پزشـکی بازسـاختی بـه کار مـی‌رود.
گروه‌های تحقیقاتی مختلفـی در ایـن حـوزه مشـغول تحقیـق هستند، تحقیقاتی در زمینـه سـاخت بافـت و ارگان‌هـای مصنوعـی، بافـت ریـوی، بافـت قلبـی و عـروق تـا بتواننـد در آینـده بـه ارگان‌هایـی قابل پیونـد دسـت یابنـد.
مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از استارتاپ‌های فعال در این زمینه حمایت کرده و تاکنون سه محصول راهبردی توسط یک شرکت دانش بنیان با حمایت این مرکز تولید شده است.
پیشــرفته ترین دســتگاه چاپگــر زیسـتی در کشـور
چاپگر زیستی سه بعدی محصول نخست است. این محصول برای تولیــد بافت‌هایــی مانند قلــب، پوســت، غضــروف و اســتخوان کاربرد دارد. ایــن دســتگاه بــا چهــار مــاژول پرینــت، پیشــرفته ترین دســتگاه چاپگــر زیسـتی در کشـور اسـت کـه امـکان پرینـت انـواع سـلول و مــواد زیســتی را بــه صــورت هم زمــان فراهــم می‌کنــد.
برخی کاربردهای آن قابلیت پرینت همزمان تا چهار نوع سلول یا مواد زیستی، پرینت مواد دما بالا تا 220 درجه سانتیگراد، پرینت مواد دما پایین تا 5 درجه سانتیگراد، پرینت مواد به کمک فناوری FDM و نرم افزار و سخت افزار اختصاصی، توسعه یافته برای چاپ زیستی است.
ایـن روش ایجـاد سـاختارهای بسـیار دقیـق و پیچیـده از انـدام و بافت‌هـای بـدن انسـان را بـرای محققـان فراهـم مـی‌آورد.
بـا توجـه بـه نوظهـور بـودن تکنیـک چـاپ زیسـتی، در حـال حاضـر عمـده خریـداران ایـن محصـول مراکـز تحقیقاتـی دانشـگاهی، شـرکت های دارویـی و شـرکت های آرایشـی و بهداشـتی هسـتند کـه نیـاز بـه تولیـد مدل هایـی از بافـت انسـانی دارنـد.
فنــاوری چــاپ زیســتی نقطــه همگرایــی فناوری هــای نانــو و زیســت فناوری اســت، دســتگاه بــه کمــک پیشـرفته‌ترین فناوری‌هـای مهندسـی در دنیـا طراحـی و سـاخته می‌شـود، اسـتفاده از مـواد زیسـتی در مقیـاس نانـو موجـب می شـود، پرینت پذیـری و خـواص زیسـتی جوهرهـای زیسـتی ارتقـا پیـدا کـند و در آماده سـازی بافت هـای مختلـف بـه کار گرفتـه شـود.
جوهر زیستی استخوانی
جوهر زیستی کامپوزیتی متشکل از مواد معدنی موجود در استخوان و دندان است. خواص مکانیکی عالی و زیست تخریب پذیری قابل تنظیم این جوهر زیستی آن را به گزینه ای مناسب برای چاپ زیستی سه بعدی بافت های سخت تبدیل کرده است.
جوهرهـای زیسـتی محصولاتـی راهبـردی در حـوزه مهندسـی بافـت و مهندسـی پزشـکی هسـتند. جوهـر زیســتی Ostoink بــا خــواص منحصــر بــه فــرد خــود می توانــد در تولیــد انــواع بافت هــای اســتخوانی، بـه ویـژه در حـوزه فـک و صـورت اسـتفاده شـود.
بـا ایـن وجـود بـه دلیـل نوظهـور بـودن ایـن فنـاوری، عمــده خریــداران آنهــا مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاهی هســتند. بــا توجــه بــه تعــداد پژوهش هایــی کــه در شــرکت های دانش بنیــان، مراکــز تحقیقاتــی، دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های علــوم پزشــکی در حــال انجـام اسـت، حجـم مصـرف ایـن مـواد بیـش از 120 میلیـارد ریـال در سـال تخمیـن زده می شـود.
تولید ایمپلنت های استخوانی قابل جذب
ایمپلنت هــای چاپ شــده ســه بعدی قابل جــذب بــرای کمــک بــه مرحلــه طبیعــی ترمیــم اســتخوان کاربـرد دارد. محصـول BoneRegen یـک داربسـت پلیمـری و سـرامیکی سـه بعدی چاپ شـده اسـت کـه از ریزسـاختارهای بیومتریـک تشـکیل شـده اسـت و باعـث احیـای بافـت طبیعـی پـس از ورود بـه بــدن انســان می شــود. داربســت منحصــر بــه فــرد پرینت شــده ســه بعدی، امــکان نفــوذ ســلول ها و رگ هـای خونـی را فراهـم می کنـد کـه هـر دو نقـش اصلـی در بهبـود زخم هـا و ترمیـم بافـت دارنـد.
رفع نیاز بازاری بالقوه
بــا توجــه بــه نبــود محصــول مشــابه در خصــوص ایمپلنت هــای قابل جــذب تولیــد شــده، توســط چاپگــر زیســتی، حجــم بــازار هــدف بایــد بــه صــورت تقریبــی محاســبه شود. پیش بینــی می شــود در کشــور ســالانه بیــش از 100 هزار مصــدوم با ضایعــات یــا شکســتگی های پیچیــده اســتخوانی در ناحیــه ســر و صــورت،‌ همگــی از مصرف کننــدگان بالقــوه ایــن محصــول هســتند.
برچسب‌ها ستاد توسعه زیست فناوری فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش‎ بنیان ‎ها

لینک کوتاه:
https://www.kerman-online.ir/Fa/News/217461/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

برخورد قاطع با اخلال گران حوزه مسکن در راور

رفع محدودیت سنی واکسیناسیون از هفته آینده در کرمان

ثبت تصویر یک گربه شنی در انار

1000 زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد کرمان فاقد مسکن هستند

اجرای قوانینی برای نصب سنگ قبر در کرمان

احتمال آبگرفتگی معابر در کرمان

700 تن زیتون در جنوب کرمان برداشت می‌شود

استاد بزرگ جیرفتی مربی فدراسیون جهانی شطرنج شد

رفع محدودیت سنی واکسیناسیون از هفته آینده/افت تحصیلی دانش آموزان

4500 بسته معیشتی بین نیازمندان کرمان توزیع می‌شود

11 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان کرمانشاه فعالیت دارند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خبر داد: سرمایه گذاری 27 میلیارد تومانی برای 55 طرح تعاونی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین: جشنواره امتنان از نخبگان تولید موجب ترویج فرهنگ کارآفرینی می‌شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای زنجان: اشتغال در جامعه نیازمند ارتباط با استاندارهای جهانی است

659 تعاونی در ایلام را بانوان تشکیل می دهند

مهمترین موانع و مشکلات بخش تعاون در استان قم شناسایی شد

همه تخم مرغ های سرمایه گذاری در سبد معدن/کشمکش بر سر انتخاب استاندار کرمان بالا گرفت

برنامه های هفته مقدس در جنوب کرمان با اولویت خدمت رسانی به مردم است

تشکیل کمیته سلامت در مدارس استان کرمان/90 درصد فرهنگیان استان دُز اول واکسن را دریافت کردند

خانواده ها در پیشگیری از جرایم نقش دارند

با فرهنگ‌سازی می توان از تلفات و صدمات جانی ناشی از حوادث رانندگی جلوگیری کرد

توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی فهرج به مرغداران

رکابزن کرمانی بر سکوی سوم رقابت‌های کشوری

بهترین مکان استقرار پارکینگ‌ها در شهر

افزایش پرونده های مربوط به پلاک مخدوش خودرو در زمان شیوع بیماری کرونا

طنین تار و کمانچه در ارگ بم

اختصاص 438 میلیارد ریال اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی به استان بوشهر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خواستار شد: کمیته مقررات زدایی و مبارزه با فساد تشکیل شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز خبر داد: افتتاح مرکز آموزش فنی وحرفه ای بین کارگاهی گروه صنعتی و پژوهشی زر البرز

بافت فرسوده ارومیه نوسازی شود

84 کتاب دفاع مقدس در استان کرمان رونمایی می‌شود

متولدین 83 برای دریافت واکسن اقدام کنند

خانواده ها تاثیر زیادی در بروز یا کاهش آسیب های اجتماعی دارند

آمادگی ارائه آموزش در مدارس کرمان به‌صورت مجازی و حضوری وجود دارد

فرمانده سپاه استان کرمان: اتفاقات بزرگی در کشور در حال رقم خوردن است/اجازه دهید دولت با طمأنینه و آرامش تصمیم بگیرد

غوغای برهنگی دختر جوان در پارک کیانشهر ! + جزییات تلخ

اجرای 41 برنامه در هفته دفاع مقدس در آذربایجان شرقی

افتتاح 147 طرح طی هفته دفاع مقدس در کرمان/برگزاری 6500 یادواره خانگی شهدا در استان

توضیح فرمانده سپاه کرمان پیرامون شایعات استاندار شدنش

اهدای خون به همت جامعه ورزش کرمان

ارسال گذرنامه برای صدور ویزای اربعین از کرمان

فوت 14 نفر طی 24 ساعت در کرمان

بازدید استاندار کرمان از طرح مسکن زنان سرپرست خانوار

حمایت نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی کرمان جای تقدیر دارد

فرمانده سپاه ثارالله کرمان: دشمنان درصدد ناکارآمد نشان دادن نظام هستند

روحیه ایثار و از خود گذشتگی و اخلاص شهدا را باید به نسل جوان انتقال دهیم

استاندار کرمان: دفاتر تسهیلگری تقویت شود

رونمایی از نخستین اتوبوس دو طبقه‌ی گردشگری در رفسنجان

توزیع 7600 بسته لوازم التحریر در پویش مشق احسان بین دانش آموزان محروم استان کرمان آغاز شد + تصاویر

اختصاص 186 هکتار از اراضی شهربابک به کشت گیاهان داروئی